Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2021

Del 8 de novembre a l’1 de desembre de 2021, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar la darrera edició de les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Programa de les jornades i presentacions:

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2018

Del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2018, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona va organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eines per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La participació pública i la protecció del medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. (Doc 3)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques en medi ambient. (Doc 5)
   • L’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal.
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits.
   • Protecció jurídica de la flora i la fauna. (Doc 7) (Doc 8)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 9)
   • Les energies renovables i l’autoconsum energètic. (Doc 10 )

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2019

Del 18 de novembre al 9 de desembre del 2019, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública (Doc 1) (Doc 2)
   • L’accés a la informació ambiental (Doc 3)
   • La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient (Doc 5)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal (Doc 6) (Doc 7) (Doc 8)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits (Doc 9)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental (Doc 10)

Publicat el Deixa un comentari

Jornades formatives 2020

Del 2 al 23 de novembre del 2020, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar la darrera edició de les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La ciutadania i la protecció del dret al medi ambient en el marc constitucional i autonòmic. (Doc 3) (Doc 4)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 5)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6) (Doc 7)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal. (Doc 8) (Doc 9)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits. (Doc 10)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 11)