Normativa general

INTERNACIONAL

 • Convenció sobre el dret dels usos dels cursos d’aigua internacionals per a finalitats diferents de la navegació. Enllaç BOE.
 • Conveni sobre la protecció i ús dels cursos d’aigua transfronterers i els llacs internacionals. Enllaç BOE.
 • Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres de la Mediterrània. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol sobre cooperació per prevenir la contaminació pels vaixells i, en situacions d’emergència, combatre la contaminació del mar Mediterrani. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol sobre les zones especialment protegides i la diversitat biològica a la Mediterrània. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol sobre la protecció del mar Mediterrani contra la contaminació d’origen terrestre. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol per a la prevenció i eliminació de la contaminació del Mar Mediterrani causada per l’abocament des de vaixells i aeronaus. Enllaç EUR-Lex.
 • Conveni per a la Protecció del Medi Marí i de la Regió Costanera de la Mediterrània (Conveni de Barcelona). Enllaç EUR-Lex.
 • Acord de cooperació per a la protecció de les costes i de les aigües de l’Atlàntic del Nord-Est contra la pol·lució. Enllaç EUR-Lex.

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament (CE) 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de gener de 2006, relatiu a l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferències de contaminants i pel qual es modifiquen les Directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2014/89/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol del 2014, per la que s’estableix un marc per a l’ordenació de l’espai marítim. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2009/90/CE de la Comissió, del 31 de juliol del 2009, per la que s’estableixen, de conformitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, les especificacions tècniques de l’anàlisi química i del seguiment de l’estat de les aigües. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 2/2013, del 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, del 28 juliol del 1988, de Costes. Enllaç BOE.
 • Llei 44/2010, del 30 de desembre, d’aigües canàries. Enllaç BOE.
 • Llei 41/2010, del 29 de desembre, de protecció del medi marí. Enllaç BOE.
 • Llei 22/1988, del 28 de juliol, de Costes. Enllaç BOE.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 79/2019, del 22 de febrer, el qual es regula l’informe de compatibilitat i s’estableixen els criteris de comptabilitat amb estratègies marines. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1365/2018, del 2 de novembre, pel qual s’aproven les estratègies marines. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 817/2015, de l’11 de setembre, el qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 876/2014, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 903/2010, del 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1514/2009, del 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1620/2007, del 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 508/2007, del 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 849/1986, de l’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol (abans Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminars I, IV, V, VI, i VII de la Llei 29/1985). Enllaç BOE.
 • Reial Decret 2473/1985, del 27 de desembre, pel qual s’aprova la taula de vigència a què es refereix l’apartat 3 de la disposició derogatòria de la Llei 29/1985 d’Aigües. Enllaç BOE.
 • Ordre APM/241/2018, del 23 de febrer, per la qual s’aprova el plec de condicions generals per a l’atorgament de concessions demanials d’acord amb l’establert en la disposició transitòria primera de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Enllaç BOE.
 • Ordre FOM/1793/2014, del 22 de setembre, per la qual s’aprova el Pla Marítim Nacional de resposta davant de la contaminació del medi marí. Enllaç BOE.
 • Ordre AAA/702/2014, del 28 d’abril, per la qual s’aprova el Pla Estatal de Protecció de la Ribera del Mar contra la Contaminació. Enllaç BOE.
 • Ordre ARM/1312/2009, del 20 de maig, per la qual es regulen els sistemes per realitzar el control efectiu dels volums d’aigua utilitzats pels aprofitaments d’aigua del domini públic hidràulic, dels retorns a l’esmentat domini públic hidràulic i dels abocaments al mateix. Enllaç BOE.
 • Ordre MAM/427/2008, del 31 de gener, per la qual es cregui l’anagrama-segell d’identitat de les entitats col·laboradores de l’administració hidràulica. Enllaç BOE.
 • Ordre MAM/985/2006, del 23 de març, per la qual es desplega el règim jurídic de les entitats col·laboradores de l’administració hidràulica en matèria de control i vigilància de qualitat de les aigües i de gestió dels abocaments al domini públic hidràulic. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Decret Legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. Enllaç DOGC.
 • Decret 17/2005, del 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de marines interiors de Catalunya. Enllaç DOGC.
 • Decret 328/1988, de l’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de proceiment en relació amb diversos aqüifers de Catalunya. Enllaç DOGC.