Sòls contaminats

UNIÓ EUROPEA

  • Reglament (CE) 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de gener del 2006, relatiu a l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferències de contaminants i pel qual es modifiquen les Directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva 86/278/CEE del Consell, del 12 de juny del 1986, relativa a la protecció del medi ambient i, en particular, dels terres, en la utilització dels llots de depuradora en agricultura. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 9/2005, del 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del terra i els criteris i estàndards per a la declaració de terres contaminats. Enllaç BOE.

CATALANA

  • Decret 153/2019, del 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Enllaç DOGC.
  • Ordre MAH/153/2007, del 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la presentació telemàtica dels informes preliminars de situació i dels informes de situació d’acord amb l’establert al Reial decret 9/2005, del 14 de gener, pel que s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. Enllaç DOGC.