Tipus de residus

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament d’Execució UE 2019/290 de la Comissió, del 19 de febrer de 2019, pel qual s’estableix el format per a la inscripció en el registre i per a la presentació d’informes dels productors d’aparells elèctrics i electrònics al registre. Enllaç EUR-Lex
 • Reglament d’Execució UE 2017/699 de la Comissió, del 18 d’abril del 2017, pel qual s’estableix una metodologia comú pel càlcul del pes dels aparells elèctrics i electrònics (AEE) introduïts al mercat de cada Estat membre i una metodologia comú pel càlcul de la quantitat de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) generats en cada Estat membre, expressat en pes. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 715/2013 de la Comissió, del 25 de juliol del 2013, pel qual s’estableixen criteris per determinar quan la ferralla de coure deixa de ser residu d’acord amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 1179/2012 de la Comissió, del 10 de desembre del 2012, pel qual s’estableixen criteris per determinar quan el vidre recuperat deixa de ser residu d’acord amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 493/2012 de la Comissió, de l’11 de juny del 2012, pel qual s’estableixen, de conformitat amb la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, normes detallades per al càlcul dels nivells d’eficiència dels processos de reciclatge dels residus de piles i acumuladors. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 333/2011 del Consell, del 31 de març de 2011, pel que s’estableixen criteris per determinar quan determinats tipus de ferralla deixen de ser residus d’acord amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 142/2011 de la Comissió, del 25 de gener del 2011, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà, i la Directiva 97/78/CE del Consell quant a determinades mostres i unitats exemptes dels controls veterinaris a la frontera en virtut d’aquesta. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 1103/2010 de la Comissió, del 29 de novembre del 2010, pel qual s’estableixen, de conformitat amb la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, les normes relatives a l’etiquetatge de la capacitat de les piles i acumuladors portàtils secundaris (recarregables) i d’automoció. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament CE 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’octubre del 2009, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà i pel qual es deroga el Reglament CE 1774/2002 (Reglament sobre subproductes animals). Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament Euratom 302/2005, del 8 de febrer del 2005, relatiu a l’aplicació del control de seguretat d’Euratom. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva UE 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, del 5 de juny del 2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 4 de juliol del 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2011/70/Euratom del Consell, del 19 de juliol del 2011, per la qual s’estableix un marc comunitari per a la gestió responsable i segura del combustible nuclear gastat i dels residus radioactius. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2011/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 8 de juny de 2011, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2006/117/Euratom del Consell, del 20 de novembre del 2006, relativa a la vigilància i al control dels trasllats de residus radioactius i combustible nuclear gastat. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 6 de setembre del 2006, relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors i per la qual es deroga la Directiva 91/157/CEE. Enllaç EUR-Lex
 • Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de setembre del 2000, relativa als vehicles al final de la seva vida útil. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 96/59/CE del Consell del 16 de setembre del 1996, relativa a l’eliminació dels policlorobifenils i dels policloroterfenils (PCB/PCT). Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i Consell, del 20 de desembre del 1994, relativa als envasos i residus d’envasos. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 86/278/CEE del Consell, del 12 de juny del 1986, relativa a la protecció del medi ambient i, en particular, dels terres, en la utilització dels llots de depuradora en agricultura. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 11/1997, del 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 293/2018, del 18 de maig del 2018, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de Productors. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 20/2017, del 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 110/2015, del 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 102/2014, del 21 de febrer, per a la gestió responsable i segura del combustible nuclear gastat i els residus radioactius. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 219/2013, del 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1131/2010, del 10 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris per a l’establiment de les zones remotes a efectes d’eliminació de certs subproductes animals no destinats a consum humà generats en les explotacions ramaderes. Enllaç BOE.
 • Reial decret 243/2009, del 27 de febrer, pel qual es regula la vigilància i el control de trasllats de residus radioactius i combustible nuclear gastat entre estats membres o procedents o amb destinació a l’exterior de la Comunitat. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 106/2008, de l’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 679/2006, del 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials utilitzats. Enllaç BOE
 • Reial Decret 1619/2005, del 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d’ús. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1416/2001, del 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1378/1999, del 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorobifenilos, policloroterfenilos i aparells que els continguin. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per desenvolupar i executar la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1310/1990, del 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització dels llots de depuració al sector agrari. Enllaç BOE.
 • Ordre APM/206/2018, del 22 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris per determinar quan el fuel recuperat procedent del tractament de residus MARPOL tipus C per al seu ús com a combustible en vaixells deixa de ser residu d’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i terres contaminats. Enllaç BOE.
 • Ordre APM/205/2018, del 22 de febrer, per la qual s’estableixen els criteris per determinar quan l’oli utilitzat processat procedent del tractament d’olis utilitzats per al seu ús com a combustible deixa de ser residu d’acord amb la Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i terres contaminats. Enllaç BOE.
 • Ordre APM/189/2018, del 20 de febrer, per la qual es determina quan els residus de producció procedents de la indústria agroalimentària destinats a alimentació animal, són subproductes d’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i terres contaminats. Enllaç BOE.
 • Ordre AAA/1072/2013, del 7 de juny, sobre utilització de llots de depuració en el sector agrari. Enllaç BOE.
 • Ordre INT/1920/2011, de l’1 de juliol, per la qual es reforça el control respecte al comerç del coure per als centres gestors de residus metàl·lics i establiments de comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig. Enllaç BOE.
 • Ordre INT/624/2008, del 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil. Enllaç BOE.
 • Ordre PRE/468/2008, del 15 de febrer, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres, pel qual s’aprova el Pla Nacional Integral de subproductes d’origen animal no destinats al consum humà. Enllaç BOE.
 • Ordre ECO/1449/2003, del 21 de maig, sobre gestió de materials residuals sòlids amb contingut radioactiu generats a les instal·lacions radioactives de 2a i 3a categoria en les quals es manipulin o emmagatzemin isòtops radioactius no encapsulats. Enllaç BOE.
 • Ordre del 12 de juny del 2001 que estableix les condicions per a la no aplicació als envasos de vidre dels nivells de concentració de metalls pesants establerts a l’article 13 de la Llei 11/1997, del 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. Enllaç BOE.
 • Ordre del 21 d’octubre del 1999 que estableix les condicions per a la no aplicació dels nivells de concentració de metalls pesants establerts a l’article 13 de la Llei 11/1997, del 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, a les caixes i paletes de plàstic reutilitzables en cadena tancada.
  Enllaç BOE.
 • Ordre del 27 d’abril de 1998 per la qual s’estableixen les quantitats individualitzades a cobrar en concepte de dipòsit i el símbol identificatiu dels envasos que es posin al mercat a través del sistema de dipòsit, devolució i retorn regulat en la Llei 11/1997, de 24 d’abril. Enllaç BOE.
 • Ordre del 18 d’abril del 1991 per la qual s’estableixen normes per reduir la contaminació produïda pels residus de les indústries del diòxid de titani. Enllaç BOE.
 • Ordre del 28 de juliol del 1989 per a la prevenció de la contaminació produïda pels residus procedents de la indústria del diòxid de titani. Enllaç BOE

CATALANA

 • Decret 153/2019, del 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Enllaç DOGC.
 • Decret 89/2010, del 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Enllaç DOGC
 • Decret 15/2010, del 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes animals no destinats al consum humà. Enllaç DOGC.
 • Decret 32/2009, del 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques. Enllaç DOGC.
 • Decret 217/1999, del 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. Enllaç DOGC.
 • Decret 27/1999, del 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. Enllaç DOGC
 • Ordre AAM/312/2014, del 15 d’octubre, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació dels nivells de reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l’alimentació. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 15 de febrer del 1996, sobre valorització d’escòries. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 6 de setembre del 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 9 de setembre del 1986, de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. Enllaç DOGC.