El Fons de Defensa Ambiental (FDA) és una associació sense ànim de lucre en funcionament des del setembre de 2004 i inscrita en el Registre del Departament de Justícia el 17 de gener de 2005.


Del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2018, la FDA conjuntament amb la facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona organitzem les JORNADES FORMATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT. 

Materials de les Jornades:

El dret internacional i el dret europeu com a eines per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)

La participació pública i la protecció del medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. (Doc 1)

L’accés a la informació ambiental. (Doc 1)

La participació pública davant de les administracions públiques en medi ambient. (Doc 1)

L’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 1)

Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal. (Doc 1)

Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits. (Doc 1)

Protecció jurídica de la flora i la fauna. (Doc1) (Doc2)

La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 1)

Les energies renovables i l’autoconsum energètic. (Doc 1)

 

 


La finalitat del FDA consisteix en l’assessorament jurídic ambiental sense ànim de lucre i independent.

Sense ànim de lucre per la seva vocació de servei per a la protecció del medi ambient. I independent per garantir la seva imparcialitat i objectivitat.

De fet, aquesta concepció de Fons de protecció jurídica ambiental ja existeix a altres països com, per exemple, en el món anglosaxó on està profundament consolidat.

Objectius
 • Assegurar, de forma efectiva i real, la protecció jurídica del medi ambient.
 • Fomentar la participació davant de l’administració i l’accés a la justícia per a la protecció del medi ambient, en especial, per part de les persones i dels grups amb més dificultats.
 • Garantir la independència del FDA per tal de poder actuar amb imparcialitat i objectivitat.
 • Prestar serveis d’assessorament jurídic adreçats a la protecció del medi ambient.
 • Organitzar i promoure actes, programes, estudis, campanyes i informació i altres accions que contribueixin a l’ús efectiu dels instruments jurídics de protecció del medi ambient.
Visió
 • Ser un centre de referència i un dels principals motors per a la utilització de la protecció jurídica del medi ambient tant en el vessant social com institucional.
 • Ser un referent a nivell català, espanyol i europeu en l’aplicació efectiva del Dret ambiental tant en el vessant judicial com en el camp dels estudis, la formació i l’assessorament.
Serveis
 • Assessorament jurídic.
 • Assistència jurídica  davant de l’administració i dels jutjats i tribunals.
 • Redacció de normativa ambiental (convenis internacionals, lleis, reglaments i ordenances).
 • Redacció d’acords i contractes entre particulars i entre particulars i l’Administració.
 • Elaboració d’informes i estudis.
 • Publicacions.
 • Organització i participació en cursos.
Destinataris
 • Entitats ambientalistes, ecologistes, conservacionistes i animalistes.
 • Entitats socials sense ànim de lucre quan actuen per la protecció del medi ambient.
 • Ciutadans quan actuen per a la protecció del medi ambient.
 • Universitats per estudis de protecció ambiental.
 • Administracions per actuacions de protecció ambiental.