El Fons de Defensa Ambiental (FDA) és una associació sense ànim de lucre en funcionament des del setembre de 2004 i inscrita en el Registre del Departament de Justícia el 17 de gener de 2005.

La finalitat del FDA consisteix en l’assessorament jurídic ambiental sense ànim de lucre i independent.

Sense ànim de lucre per la seva vocació de servei per a la protecció del medi ambient. I independent per garantir la seva imparcialitat i objectivitat.

De fet, aquesta concepció de Fons de protecció jurídica ambiental ja existeix a altres països com, per exemple, en el món anglosaxó on està profundament consolidat.

Objectius
 • Assegurar, de forma efectiva i real, la protecció jurídica del medi ambient.
 • Fomentar la participació davant de l’administració i l’accés a la justícia per a la protecció del medi ambient, en especial, per part de les persones i dels grups amb més dificultats.
 • Garantir la independència del FDA per tal de poder actuar amb imparcialitat i objectivitat.
 • Prestar serveis d’assessorament jurídic adreçats a la protecció del medi ambient.
 • Organitzar i promoure actes, programes, estudis, campanyes i informació i altres accions que contribueixin a l’ús efectiu dels instruments jurídics de protecció del medi ambient.
Visió
 • Ser un centre de referència i un dels principals motors per a la utilització de la protecció jurídica del medi ambient tant en el vessant social com institucional.
 • Ser un referent a nivell català, espanyol i europeu en l’aplicació efectiva del Dret ambiental tant en el vessant judicial com en el camp dels estudis, la formació i l’assessorament.
Serveis
 • Assessorament jurídic.
 • Assistència jurídica  davant de l’administració i dels jutjats i tribunals.
 • Redacció de normativa ambiental (convenis internacionals, lleis, reglaments i ordenances).
 • Redacció d’acords i contractes entre particulars i entre particulars i l’Administració.
 • Elaboració d’informes i estudis.
 • Publicacions.
 • Organització de cursos ad hoc per entitats i administracions.
Destinataris
 • Entitats ambientalistes, ecologistes, conservacionistes i animalistes.
 • Entitats socials sense ànim de lucre quan actuen per la protecció del medi ambient.
 • Ciutadans quan actuen per a la protecció del medi ambient.
 • Universitats per estudis de protecció ambiental.
 • Administracions per actuacions de protecció ambiental.

Del 8 de novembre a l’1 de desembre del 2021, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, organitzem les JORNADES FORMATIVES 2021.

Ponències:

  • 1. El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc. 1)(Doc. 2)
  • 2. La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el paper de la societat envers el medi ambient. ( Doc. 3 )( Doc. 4)
  • 3. L’accés a la informació ambiental. ( Doc. 5)
  • 4. La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. ( Doc. 6 )( Doc. 7 )
  • 5. Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal. ( Doc. 8 )( Doc. 9 )
  • 6. Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i les grans instal·lacions d’energies renovables. ( Doc. 10)( Doc. 11)
  • 7. Contaminació atmosfèrica. ( Doc. 12 )( Doc. 13 )
  • 8. La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. ( Doc. 14 )

Del 2 al 23 de novembre del 2020, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, vam organitzar la darrera edició de les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les Jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La ciutadania i la protecció del dret al medi ambient en el marc constitucional i autonòmic. (Doc 3) (Doc 4)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 5)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6) (Doc 7)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal. (Doc 8) (Doc 9)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits. (Doc 10)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 11)


Del 18 de novembre al 9 de desembre del 2019, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona, vam organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA DEFENSA JURÍDICA DEL MEDI AMBIENT.

Materials de les Jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública (Doc 1) (Doc 2)
   • L’accés a la informació ambiental (Doc 3)
   • La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient (Doc 5)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal (Doc 6) (Doc 7) (Doc 8)
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits (Doc 9)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental (Doc 10)

Del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2018, l’FDA conjuntament amb la Clínica de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la UB i amb el suport de DEPANA i l’Ajuntament de Barcelona vam organitzar les JORNADES FORMATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT. 

Materials de les Jornades:

   • El dret internacional i el dret europeu com a eines per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública. (Doc 1) (Doc 2)
   • La participació pública i la protecció del medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. (Doc 3)
   • L’accés a la informació ambiental. (Doc 4)
   • La participació pública davant de les administracions públiques en medi ambient. (Doc 5)
   • L’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient. (Doc 6)
   • Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal.
   • Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits.
   • Protecció jurídica de la flora i la fauna. (Doc 7) (Doc 8)
   • La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental. (Doc 9)
   • Les energies renovables i l’autoconsum energètic. (Doc 10 )