Avaluació d’impacte ambiental de projectes

INTERNACIONAL

  • Conveni sobre avaluació de l’impacte en el medi ambient en un context transfronterer. Enllaç BOE.

UNIÓ EUROPEA

  • Protocol sobre avaluació estratègica del medi ambient de la Convenció sobre l’avaluació de l’impacte ambiental en un context transfronterer. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 de desembre del 2011, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Enllaç BOE.

CATALANA

  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. Enllaç DOGC