Normativa general

INTERNACIONAL

 • Convenció relativa als aiguamolls d’importància internacional especialment com a hàbitat d’aus aquàtiques (Ramsar). Enllaç BOE.
 • Acord entre el Regne d’Espanya i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) relatiu a la creació del “Centre Internacional sobre Reserves de la Biosfera Mediterrànies, dues vores unides per la seva cultura i la seva naturalesa” com a centre de categoria 2 afavorit per la UNESCO, fet a Barcelona el 5 de abril del 2014. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilitat i Compensació suplementari al Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol de Nagoya sobre accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la seva utilització al Conveni sobre la Diversitat Biològica. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol relatiu a la gestió integrada de les zones costaneres de la Mediterrània. Enllaç EUR-Lex.
 • Conveni europeu del paisatge. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol de Cartagena sobre seguretat de la biotecnologia del conveni sobre la diversitat biològica. Enllaç EUR-Lex.
 • Acord sobre la conservació de les Aus Aquàtiques Migratòries Afroeuroasiàtiques. Enllaç EUR-Lex.
 • Protocol sobre les zones especialment protegides i la diversitat biològica a la Mediterrània. Enllaç EUR-Lex.
 • Conveni sobre la diversitat biològica. Enllaç EUR-Lex.
 • Conveni internacional sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITIS). Enllaç EUR-Lex.
 • Conveni sobre conservació de les espècies migratòries de la fauna silvestre (Conveni de Bonn). Enllaç EUR-Lex.
 • Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d’Europa (Conveni de Berna). Enllaç EUR-Lex.

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament d’Execució UE 2019/1587 de la Comissió, del 24 de setembre del 2019, pel què es prohibeix la introducció a la Unió d’espècimens de determinades espècies de fauna i flora silvestres de conformitat amb el Reglament CE 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament d’Execució UE 2016/1141 de la Comissió, del 13 de juliol del 2016, pel qual s’adopta una llista d’espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió de conformitat amb el Reglament UE 1143/2014 del Parlament Europeu i el Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament d’Execució UE 2016/145 de la Comissió, del 4 de febrer del 2016, pel qual s’adopta el format de document que ha de servir de prova per al permís expedit per les autoritats competents dels Estats membres que permeti als establiments portar a terme certes activitats sobre les espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió de conformitat amb el Reglament UE 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament d’Execució UE 2015/1866 de la Comissió, del 13 d’octubre del 2015, pel qual s’estableixen normes detallades per a l’aplicació del Reglament UE 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell respecte al registre de col·leccions, la supervisió del compliment pels usuaris i l’aplicació de millors pràctiques. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament UE 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 22 d’octubre del 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (UE) 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d’abril del 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre a l’accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la seva utilització en la Unió. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament d’Execució (UE) 792/2012 de la Comissió, del 23 d’agost del 2012, pel qual s’estableixen disposicions sobre el disseny dels permisos, certificats i altres documents previstos al Reglament (CE) 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, i es modifica el Reglament (CE) 865/2006 de la Comissió. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 865/2006 de la Comissió, del 4 de maig del 2006, per la qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament CE 338/97 del Consell relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 338/97 del Consell, del 9 de desembre del 1996, relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de novembre del 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 92/43/CEE del Consell, del 21 de maig del 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Enllaç EUR-Lex.
 • Decisió 2013/86/UE del Consell, del 12 de febrer del 2013, relativa a la celebració, en nom de la Unió Europea, del Protocol de Nagoia-Kuala Lumpur sobre Responsabilitat i Compensació suplementari al Protocol de Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 30/2014, del 3 de desembre, de parcs nacionals. Enllaç BOE.
 • Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 7/2018, del 12 de gener, pel qual s’estableixen els requisits de documentació, tinença i marcatge en matèria de comerç d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres, d’acord amb l’establert per la reglamentació de la Unió Europea en aplicació de la Convenció sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 124/2017, del 24 de febrer, relatiu a l’accés als recursos genètics procedents de tàxons silvestres i al control de la utilització. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 389/2016, del 22 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla Director de la Xarxa de Parcs Nacionals. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 630/2013, del 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1274/2011, del 16 de setembre, pel qual s’aprova el Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 556/2011, del 20 d’abril, per al desenvolupament de l’Inventari espanyol del patrimoni natural i la biodiversitat. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 139/2011, del 4 de febrer, per al desplegament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1333/2006, del 21 de novembre, pel qual es regula el destí dels espècimens decomissats de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres protegides mitjançant el control del seu comerç. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 435/2004, del 12 de març, pel qual es regula l’inventari nacional de zones humides. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1739/1997, del 20 de novembre, sobre mesures d’aplicació del Conveni sobre comerç internacional d’espècies amenaçades i flora silvestres (CITES), fet a Washington el 3 de març del 1973, i del Reglament (CE) 338/1997, del Consell, del 9 de desembre del 1996, relatiu a la protecció d’espècies mitjançant el control del seu comerç. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1997/1995, del 7 de desembre, pel qual s’estableix mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Enllaç BOE.
 • Ordre AAA/2231/2013, del 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de comunicació a la Comissió Europea de les mesures compensatòries en matèria de conservació de la Xarxa Natura 2000 adoptades en relació amb plans, programes i projectes, i de consulta prèvia a la seva adopció, que preveu la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Enllaç BOE.
 • Ordre AAA/2230/2013, del 25 de novembre, per la qual es regula el procediment de comunicació entre les administracions autonòmiques, estatal i comunitària de la informació oficial dels espais protegits Xarxa Natura 2000. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals. Enllaç DOGC.
 • Llei 12/1981, del 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives. Enllaç DOGC.
 • Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Enllaç DOGC.
 • Decret 150/2019, del 3 de juliol, d’atribució de competències sancionadores derivades de l’aplicació de la normativa bàsica estatal en matèria de medi ambient. Enllaç DOGC.
 • Decret 172/2008, del 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Enllaç DOGC.
 • Decret 328/1992, del 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 5 de novembre del 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. Enllaç DOGC.