Normativa específica

INTERNACIONAL

 • Conveni europeu sobre la protecció dels animals vertebrats utilitzats per a l’experimentació i d’altres finalitats científiques. Enllaç EUR-Lex.

UNIÓ EUROPEA

 • Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 22 de setembre del 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 1999/22/CE del Consell, del 29 de març del 1999, relativa al manteniment d’animals salvatges en parcs zoològics. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 32/2007, del 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. Enllaç BOE
 • Llei 31/2003, del 27 d’octubre, de conservació de la fauna silvestre als parcs zoològics. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 598/2016, del 5 de desembre, pel qual es regula la composició, funcions i funcionament del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 599/2016, del 5 de desembre, pel qual es regula la llicència d’ús de la marca “Reserves de la Biosfera Espanyoles”. Enllaç BOE
 • Reial Decret 53/2013, de l’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència. Enllaç BOE
 • Reial Decret 1727/2007, del 21 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de protecció dels cetacis. Enllaç BOE

CATALANA

 • Llei 5/1995, del 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques. Enllaç DOGC.
 • Reial Decret 1005/2017, del 24 de novembre, pel qual es modifica el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, de l’11 de novembre, se n’estableixen les regles d’aplicació durant la seva vigència transitòria, i es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (publicat al BOE núm. 290, del 29 de novembre del 2017). Enllaç DOGC.
 • Decret 56/2014, del 22 d’abril, relatiu a l’homologació de mètodes de captra en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries. Enllaç DOGC.
 • Decret 176/2007, del 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona. Enllaç DOGC.
 • Decret 214/1997, del 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques. Enllaç DOGC.
 • Decret 257/1992, del 26 d’octubre, pel qual es prohibeix la venda de l’alga Caulerpa Taxifolia. Enllaç DOGC.
 • Decret 148/1992, del 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 23 de desembre del 1991, d’establiment de mesures necessàries per al manteniment d’animals salvatges en captivitat. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 31 de juliol del 1991, per a la regulació d’herbassers de fanerògames marines. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 1958, pàg. 6690, de 10 d’octubre de 1994). Enllaç DOGC.