Transport

INTERNACIONAL

  • Conveni de Basilea sobre el control dels moviments transfronterers dels rebutjos perillosos i la seva eliminació, fet a Basilea el 22-03-1989. Enllaç BOE.

UNIÓ EUROPEA

  • Reglament d’Execució UE 2016/1245 de la Comissió, del 28 de juliol del 2016, pel qual s’estableix una taula de correspondències preliminar entre els codis de la nomenclatura combinada previstos al Reglament CEE 2658/87 del Consell i els codis de residus inclosos als annexos III, IV i V del Reglament CE 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 1418/2007 de la Comissió, del 29 de novembre del 2007, relatiu a l’exportació, amb finalitats de valorització, de determinats residus enumerats als annexos III o IIIA del Reglament (CE) 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, a determinats països en els quals no és aplicable la Decisió de l’OCDE sobre el control dels moviments transfronterers de residus. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de juny del 2006, relatiu als trasllats de residus. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva 2006/117/Euratom del Consell, del 20 de novembre del 2006, relativa a la vigilància i al control dels trasllats de residus radioactius i combustible nuclear gastat. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Reial Decret 180/2015, del 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 243/2009, del 27 de febrer, pel qual es regula la vigilància i el control de trasllats de residus radioactius i combustible nuclear gastat entre estats membres o procedents o amb destinació a l’exterior de la Comunitat. Enllaç BOE.
  • Ordre APM/397/2018, del 9 d’abril, per la qual es determina quan els retalls d’escuma de poliuretà utilitzades en la fabricació d’escuma composta, es consideren subproductes d’acord amb la Llei 22/2011, del 28 de juliol del 2011, de residus i terres contaminats. Enllaç BOE.
  • Ordre del 12 de març del 1990 sobre trasllats transfronterers de residus tòxics i perillosos. Enllaç BOE.