Fiscalitat de l’aigua: Cànons

ESTATAL

  • Reial Decret Legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 198/2015, del 23 de març, pel qual es desplega l’article 112 bis del text refós de la Llei d’Aigües i es regula el cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica a les demarcacions intercomunitàries. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 849/1986, de l’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret 1/2001, del 20 de juliol (abans Reial Decret 849/1986, de l’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminars I, IV, V, VI, i VII de la Llei 29/1985). Enllaç BOE.
  • Ordre AAA/2056/2014, del 27 d’octubre, per la qual s’aproven els models oficials de sol·licitud d’autorització i de declaració d’abocament. Enllaç BOE.

CATALANA

  • Decret Legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. Enllaç DOGC.
  • Decret 304/2006, del 18 de juliol, sobre l’estàndard i la millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua, a efectes de la determinació del cànon de l’aigua. Enllaç DOGC.
  • Decret 103/2000, del 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. Enllaç DOGC.
  • Ordre MAH/119/2006, del 9 de març, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació trimestral i de resum de facturació del cànon de l’aigua a presentar per les entitats subministradores d’aigua. Enllaç DOGC.
  • Ordre MAH/122/2004, del 13 d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració d’abocament. Enllaç DOGC.