Canvi climàtic

INTERNACIONAL

  • Acord de París. Enllaç BOE.
  • Protocol de Kyoto de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Enllaç BOE.
  • Convenció marc sobre el canvi climàtic. Enllaç BOE.
  • Conveni de Viena per a la protecció de la capa d’ozó. Enllaç BOE.
  • Protocol de Mont-real relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó. Enllaç BOE.

  UNIÓ EUROPEA

  • Reglament Delegat UE 2019/1603 de la Comissió, del 18 de juliol del 2019, pel què es completa la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell pel què fa a les mesures adoptades per l’Organització d’Aviació Civil Internacional per al seguiment, la notificació i la verificació de les emissions de l’aviació als efectes de l’aplicació d’una mesura de mercat mundial. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2019/661 de la Comissió, del 25 d’abril del 2019, pel qual es garanteix el bon funcionament del registre electrònic de les quotes de comercialització d’hidrofluorocarburs. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2018/2066 de la Comissió, del 19 de desembre del 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell i pel qual es modifica el Reglament UE 601/2012 de la Comissió. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2018/2067 de la Comissió, del 19 de desembre del 2018, relatiu a la verificació de les dades i a l’acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament Delegat UE 2019/331 de la Comissió, del 19 de desembre del 2018, pel qual es determinen les normes transitòries de la Unió per a l’harmonització de l’assignació gratuïta de drets d’emissió d’acord amb l’article 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2016/879 de la Comissió, del 2 de juny de 2016, pel qual s’estableixen, de conformitat amb el Reglament UE 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, regles concretes sobre la declaració de conformitat en comercialitzar aparells de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor carregats amb hidrofluorocarburs i sobre la seva verificació per un auditor independent. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2015/2068 de la Comissió, del 17 de novembre de 2015, pel qual s’estableix, d’acord amb el Reglament UE 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, el model de les etiquetes dels productes i aparells que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2015/2067 de la Comissió, del 17 de novembre del 2015, pel qual s’estableixen, de conformitat amb el Reglament UE 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims i les condicions de reconeixement mutu de la certificació de les persones físiques pel que fa als aparells fixos de refrigeració, aparells fixos d’aire condicionat i bombes de calor fixes, i unitats de refrigeració de camions i remolcs frigorífics, que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle, i de la certificació de les empreses pel que fa als aparells fixos de refrigeració, aparells fixos d’aire condicionat i bombes de calor fixes que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2015/2066 de la Comissió, del 17 de novembre del 2015, pel qual s’estableixen, de conformitat amb el Reglament UE 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims i les condicions per al reconeixement mutu de la certificació de les persones físiques que porten a terme la instal·lació, revisió, manteniment, reparació o desmuntatge dels commutadors elèctrics que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle o la recuperació dels gasos fluorats d’efecte hivernacle dels commutadors elèctrics fixes. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2015/2065 de la Comissió, del 17 de novembre del 2015, pel qual s’estableix, de conformitat amb el Reglament UE 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, el model per a la notificació dels programes de formació i certificació dels Estats membres. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament Delegat UE 2015/1844 de la Comissió, del 13 de juliol del 2015, pel qual es modifica el Reglament UE 389/2013 pel que fa a l’execució tècnica del Protocol de Kyoto després del 2012. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució (UE) 1191/2014 de la Comissió, de 30 d’octubre de 2014, pel qual es determinen el format i els mitjans de transmissió dels informes als quals es refereix l’article 19 del Reglament (UE) 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (UE) 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 d’abril del 2014, sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, i pel qual es deroga el Reglament CE 842/2006. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament Delegat (UE) 666/2014 de la Comissió, del 12 de març de 2014, que estableix els requisits substantius per al sistema d’inventari de la Unió i pren en consideració les modificacions dels potencials d’escalfament global i les directrius sobre inventaris acordades internacionalment d’acord amb el Reglament (UE) 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (UE) 1123/2013 de la Comissió, del 8 de novembre del 2013, sobre la determinació dels drets de crèdit internacional de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (UE) 525/2013 del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig del 2013, relatiu a un mecanisme per al seguiment i la notificació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i per a la notificació, en l’àmbit nacional o de la Unió, d’una altra informació rellevant per al canvi climàtic, i pel qual es deroga la Decisió 280/2004/CE. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (UE) 389/2013 de la Comissió, del 2 de maig del 2013, pel qual s’estableix el Registre de la Unió de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell i les decisions 280/2004/CE i 406/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen els reglaments (UE) 920/2010 i 1193/2011 de la Comissió. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (UE) 601/2012 de la Comissió, del 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (UE) 291/2011 de la Comissió, del 24 de març del 2011, sobre els usos essencials amb finalitats de laboratori i anàlisi en la Unió de substàncies regulades diferents dels hidroclorofluorocarburs de conformitat amb el Reglament (CE) 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les substàncies que exhaureixen la capa d’ozó. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (UE) 1031/2010 de la Comissió, del 12 de novembre del 2010, sobre el calendari, la gestió i altres aspectes de les subhastes dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle d’acord amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la Comunitat. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre les substàncies que exhaureixen la capa d’ozó. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 748/2009 de la Comissió, del 5 d’agost del 2009, sobre la llista d’operadors d’aeronaus que han realitzat una activitat d’aviació enumerada a l’annex I de la Directiva 2003/87/CE l’1 de gener del 2006 o a partir d’aquesta data, en la qual s’especifica l’Estat membre responsable de la gestió de cada operador. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 306/2008 de la Comissió, del 2 d’abril del 2008, pel qual s’estableixen, en virtut del Reglament (CE) 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims i les condicions per al reconeixement mutu de la certificació del personal que recuperi d’equips determinats dissolvents a base de gasos fluorats d’efecte hivernacle. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 304/2008 de la Comissió, del 2 d’abril del 2008, pel qual s’estableixen, de conformitat amb el Reglament (CE) 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims i les condicions del reconeixement mutu de la certificació de les empreses i el personal pel que fa als sistemes fixos de protecció contra incendis i els extintors que continguin determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 307/2008 de la Comissió, del 2 d’abril del 2008, pel qual s’estableixen, de conformitat amb el Reglament (CE) 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims dels programes de formació i les condicions de reconeixement mutu dels certificats de formació del personal respecte als sistemes d’aire condicionat de certs vehicles de motor que continguin determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 1516/2007 de la Comissió, del 19 de desembre de 2007, pel qual s’estableixen, de conformitat amb el Reglament (CE) 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell, requisits de control de fugues estàndard per als equips fixos de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor que continguin determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 1497/2007 de la Comissió, del 18 de desembre del 2007, pel qual s’estableixen, de conformitat amb el Reglament (CE) 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell, requisits de control de fugues estàndard per als sistemes fixos de protecció contra incendis que continguin determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva UE 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva 2009/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’abril del 2009, relativa a l’emmagatzemament geològic de diòxid de carboni i per la qual es modifiquen la Directiva 85/337/CEE del Consell, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE i el Reglament CE 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 d’octubre del 2003, per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Decisió (UE) 2016/1841 del Consell, del 5 d’octubre del 2016, relativa a la celebració, en nom de la Unió Europea, de l’Acord de París aprovat en virtut de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Enllaç EUR-Lex.
  • Decisió UE 2015/1814 del Parlament Europeu i del Consell, del 6 d’octubre del 2015, relativa a l’establiment i funcionament d’una reserva d’estabilitat del mercat en el marc del règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la Unió, i per la que es modifica la Directiva 2003/87/CE. Enllaç EUR-Lex.

  ESTATAL

  • Llei 48/2015, del 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Enllaç BOE.
  • Llei 16/2013, del 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres. Enllaç BOE.
  • Llei 2/2011, del 4 de març, d’economia sostenible. Enllaç BOE.
  • Llei 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Enllaç BOE.
  • Reial Decret Llei 5/2004, de 27 d’agost, pel qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 317/2019, del 26 d’abril, pel qual es defineix la mesura de mitigació equivalent a la participació en el règim de comerç de drets d’emissió en el període 2021-2025 i es regulen determinats aspectes relacionats amb l’exclusió d’instal·lacions de baixes emissions del règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 18/2019, del 25 de gener, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle en el període 2021-2030. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 115/2017, del 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 986/2015, del 30 d’octubre, pel qual es regula l’arrossegament d’unitats del primer al segon període de compromís del Protocol de Kyoto als titulars de compte privats amb compte obert en el registre nacional d’Espanya. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 163/2014, del 14 de març, pel qual es crea el Registre d’Empremtes de Carboni, Compensació i Projectes d’Absorció de Diòxid de Carboni. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 1042/2013, del 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, i pel qual es modifiquen el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, del 4 d’agost, el Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, del 30 de juliol, el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, del 30 de març, i el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, del 29 de desembre. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 1722/2012, del 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l’assignació de drets d’emissió en el marc de la Llei 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 101/2011, del 28 de gener, pel qual s’estableixen les normes bàsiques que han de regir els sistemes d’acreditació i verificació de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i les dades tones-quilòmetre dels operadors aeris i de les sol·licituds d’assignació gratuïta transitòria d’instal·lacions fixes en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 341/2010, del 19 de març, pel qual es despleguen determinades obligacions d’informació per a activitats que s’incorporen al règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 1031/2007, del 20 de juliol, pel qual es desplega el marc de participació en els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 1370/2006, del 24 de novembre, pel qual s’aprova el Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle 2008-2012. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 1315/2005, del 4 de novembre, pel qual s’estableixen les bases dels sistemes de seguiment i verificació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 1264/2005, del 21 d’octubre, que regula l’organització i el funcionament del Registre Nacional de Drets d’Emissió. Enllaç BOE.
  • Ordre TEC/813/2019, del 24 de juliol, sobre les tarifes de l’àrea espanyola del Registre de la Unió en el marc de la Llei 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. Enllaç BOE.
  • Ordre AAA/351/2013, del 27 de febrer, sobre tarifes de l’àrea espanyola del Registre de la Unió Europea en el marc de la Llei 1/2005, del 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Enllaç BOE.

  CATALANA

  • Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Enllaç DOGC.
  • Decret 397/2006, del 17 d’octubre, d’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i de regulació del sistema d’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Enllaç DOGC.