Normativa

UNIÓ EUROPEA

  • Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeu i del Consell del 25 de novembre del 2009 relatiu a la participació voluntària de organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel que es deroguen el Reglament (CE) nº 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. Enllaç EUR-Lex.
  • Decisió de la Comissió, del 19 de novembre del 2007, sobre el reconeixement de procediments de certificació de conformitat amb l’article 9 del Reglament (CE) n° 761/2001 del Parlament Europeu i el Consell pel que es permet que les organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel que es deroga la Decisió 97/264/CE. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Reial Decret 239/2013, del 5 d’abril, pel que s’estableixen les normes per l’aplicació del Reglament (CE)  n.º 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel que es deroguen el Reglament  (CE) n.º 761/2001 i  les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. Enllaç BOE.