Publicat el Deixa un comentari

Resolució del Conveni d’Aarhus de Nacions Unides sobre incompliments de la Generalitat de Catalunya sobre accés a la informació ambiental per una cimentera

Nacions Unides declara il•legal l’autorització de la Generalitat de Catalunya per incinerar residus urbans i fangs de depuradora a la cimentera d’UNILAND a Santa Margarida i els Monjos.

Continua la lectura de Resolució del Conveni d’Aarhus de Nacions Unides sobre incompliments de la Generalitat de Catalunya sobre accés a la informació ambiental per una cimentera

Publicat el Deixa un comentari

Els canvis introduïts per la nova Llei de Procediment Administratiu respecte de les persones jurídiques

El dia 3 d’octubre de 2016 van entrar en vigor la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que succeeixen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJAPPAC).

Continua la lectura de Els canvis introduïts per la nova Llei de Procediment Administratiu respecte de les persones jurídiques

Publicat el Deixa un comentari

Responsabilitat penal de directius d’associacions

Les associacions són persones jurídiques sense ànim de lucre. La norma bàsica és la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, en desenvolupament de l’article 22 de la Constitució espanyola de 1978, que afecta totes les entitats ja siguin d’àmbit estatal o autonòmic.. Continua la lectura de Responsabilitat penal de directius d’associacions