Juny 28

Resolució del Conveni d’Aarhus de Nacions Unides sobre incompliments de la Generalitat de Catalunya sobre accés a la informació ambiental per una cimentera

Nacions Unides declara il•legal l’autorització de la Generalitat de Catalunya per incinerar residus urbans i fangs de depuradora a la cimentera d’UNILAND a Santa Margarida i els Monjos La resolució del Comitè de Compliment del Conveni d’Aarhus de Nacions Unides de 19 de juny de 2017 (ACCC/C/2014/99) ha declarat diversos incompliments del Conveni sobre l’accés.

Gener 11

Els canvis introduïts per la nova Llei de Procediment administratiu respecte de les persones jurídiques

ELS CANVIS PER A LES PERSONES JURÍDIQUES EN LA NOVA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU El dia 3 d’octubre de 2016 van entrar en vigor les següents lleis: Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP),.

Desembre 28

Responsabilitat penal de directius d’associacions

    Les associacions són persones jurídiques sense ànim de lucre. La norma bàsica és la Llei orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació en desenvolupament de l’article 22 de la Constitució espanyola de 1978, que afecta totes les entitats ja siguin d’àmbit estatal o autonòmic. . . A Catalunya, la normativa que desplega l’anterior LO.