Prevenció i control ambiental de les activitats

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament (CE) 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de gener del 2006, relatiu a l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferències de contaminants i pel qual es modifiquen les Directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 de novembre del 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació). Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Reial Decret Legislatiu 1/2016, del 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 815/2013, del 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, de l’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 975/2009, del 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Enllaç DOGC.
 • Llei 12/1981, del 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives. Enllaç DOGC.
 • Decret 396/2006, del 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. Enllaç DOGC.
 • Decret 50/2005, del 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, de l’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, del 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. Enllaç DOGC.
 • Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. Enllaç DOGC.
 • Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos. Enllaç DOGC.
 • Decret 202/1994, del 14 de juny, pel qual s’estableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als programes de restauració d’activitats extractives. Enllaç DOGC.
 • DECRET 343/1983, del 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. Enllaç DOGC.
 • Ordre TES/421/2012, del 12 de desembre, per la qual s’estableixen les especificacions tècniques per a la revisió anual de l’import de les fiances de restauració de les activitats extractives. Enllaç DOGC.
 • Ordre MAH/611/2010, del 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments d’intervenció administrativa d’activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats. Enllaç DOGC.
 • Ordre PRE/337/2005, del 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l’informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l’informe de verificació del document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 4551, pàg. 2102, de 16.1.2006). Enllaç DOGC.
 • Odre del 18 de gener de 2000, de constitució de les ponències ambientals en els ens locals. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, del 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. Enllaç DOGC.