Contacte

C/ Sant Salvador, 97, baixos
08024, Barcelona
Tel. 629 920 745
Fax. 93 285 04 26

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.


Formulari de contacte:

Nom (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Missatge

He llegit i accepto l'Avis Legal


A més…

Visita’ns a: I també a: 

Aquest lloc web és propietat de l’associació sense ànim de lucre FONS DE DEFENSA AMBIENTAL, amb domicili social al carrer Sant Salvador, 97, baixos, de la ciutat de Barcelona (CP 08024), amb NIF número G63686794, fundada el 15 de setembre de 2004 i inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona des de 17 de gener de 2005, i amb adreça de correu electrònic fda@fonsdefensaambiental.org.

La utilització d’aquest lloc web resta subjecta a les següents condicions. Us preguem que les llegeixin atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts a la mateixa implica que heu llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 Aquest lloc web conté material preparat pel FONS DE DEFENSA AMBIENTAL amb finalitat únicament informativa. L’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Igualment, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense previ avís.

1.2 El material contingut en aquest lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal necessari o de qualsevol altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre FONS DE DEFENSA AMBIENTAL i l’usuari d’aquest lloc web. Per aquesta causa, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda a la mateixa sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. De la mateixa manera, l’usuari no ha d’enviar a FONS DE DEFENSA AMBIENTAL cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres lletrats i/o assessors i haver rebut autorització per remetre dita informació.

1.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a d’altres llocs i pàgines web gestionades por tercers, sobre les que FONS DE DEFENSA AMBIENTAL no exerceix cap tipus de control. FONS DE DEFENSA AMBIENTAL no respon ni del contingut ni de l’estat de dits llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes mitjançant aquest lloc tampoc implica que FONS DE DEFENSA AMBIENTAL recomani o aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza este lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. FONS DE DEFENSA AMBIENTAL no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin integrar el contingut d’aquest lloc web o d’altres als què es pugui accedir a través de la mateixa. FONS DE DEFENSA AMBIENTAL tampoc podrà ser considerat responsable de qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
2.2 FONS DE DEFENSA AMBIENTAL no garantia l’absència de virus o d’altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, FONS DE DEFENSA AMBIENTAL no respon pels danys i perjudicis que dits elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep FONS DE DEFENSA AMBIENTAL dels usuaris d’aquest lloc web mitjançant la subscripció a events promocionals o de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva participació a l’event i fer-li arribar informació sobre futures accions, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altre fi.

3.2 FONS DE DEFENSA AMBIENTAL no utilitza cookies per obtenir informació relativa als usuaris del lloc web.

3.3 Quan des del FONS DE DEFENSA AMBIENTAL es sol·licitin dades de caire personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari de les que es considerin imprescindibles. Si no se facilitessin aquestes dades imprescindibles, no serà possible la prestació de dits serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció fda@fonsdefensaambiental.org o por correu postal a qualsevol de les direccions indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificació, fotocòpia del DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix.