Responsabilitat ambiental

UNIÓ EUROPEA

  • Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre del 2008, relativa a la protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals. Enllaç EUR-Lex.
  • Decisió UE 2017/939 del Consell, de l’11 de maig de 2017, relativa a la celebració, en nom de la Unió Europea, del Conveni de Minamata sobre el Mercuri. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Llei 26/2007, del 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 2090/2008, del 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, del 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. Enllaç BOE.
  • Ordre ARM/1783/2011, del 22 de juny, per la qual s’estableix l’ordre de prioritat i el calendari per aprovar les ordres ministerials a partir de les quals serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria, que preveu la disposició final quarta de la Llei 26/2007, del 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. Enllaç BOE.

CATALANA

  • Decret 150/2019, del 3 de juliol, d’atribució de competències sancionadores derivades de l’aplicació de la normativa bàsica estatal en matèria de medi ambient. Enllaç DOGC.