Protecció dels animals

INTERNACIONAL

 • Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural de Europa fet a Berna el 19 de setembre de 1979. Enllaç BOE.
 • Conveni CITES. Convenció vers el Comerç Internacional d’Espècies en Perill de Fauna i Flora Silvestres signada a Washington el 3 de març de 1973. Enllaç BOE.
 • Conveni de Bonn, 1979, sobre la conservació de les espècies migratòries de fauna silvestre. Enllaç BOE.
 • Conveni de Ramsar, relatiu als aiguamolls d’importància internacional, especialment com a hàbitat d’aus aquàtiques. Enllaç BOE.
 • Conveni Europeu sobre protecció d’animals de companyia, fet a Estrasburg el 13 de novembre del 1987. Enllaç EUR-Lex.

UNIÓ EUROPEA

 • Directiva 2009/147/CE, del Parlament Europeu i del Consell del 30 de novembre del 2009 relativa a la conservació d’aus silvestres. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 97/62/CE del Consell, del 27 d’octubre del 1997, per la que s’adapta al progrés científic i tècnic la directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament 338/97, de l’1 de gener del 1997, relatiu a la protecció d’espècies de la flora i fauna silvestres mitjançant el control del seu comerç. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 92/43/CEE del Consell, del 21 de maig del 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Enllaç EUR-Lex.
 • Decisió de la comissió del 28 de març del 2008 per la qual s’adopta, de conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, la primera llista actualitzada de llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània. Enllaç BOE.

ESTATAL

 • Llei 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 630/2013, del 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. Enllaç BOE.
 • Llei Orgànica 6/2011, del 30 de juny, pel que es modifica la Llei Orgànica 12/1195, del 12 de desembre, de repressió del contraban. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 139/2011, del 4 de febrer, pel desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestre en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1432/2008, del 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1727/2007, del 21 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de protecció dels cetacis. Enllaç BOE.
 • Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Enllaç BOE.
 • Llei 32/2007, del 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1421/2006, d’1 de desembre, pel qual es modificada el Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1333/2006, del 21 de novembre, pel que es regula el seu destí dels espècimens decomissats de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres protegides mitjançant el control del seu comerç. Enllaç BOE.
 • Ordre APA/2405/2002, del 27 de setembre, per la qual es crea el Comitè Espanyol d’Identificació Electrònica dels Animals. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1193/1998, del 12 de juny, de modificació del Reial Decret 1997/1995. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals de flora i la fauna silvestre. Enllaç BOE.
 • Llei Orgànica 12/1995, del 12 de desembre de repressió del contraban. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 139/2011, del 4 de febrer, pel desenvolupament pel Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Enllaç DOGC.
 • Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Enllaç DOGC.
 • Decret 146/2003, del 10 de juny, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d’Aran en matèria de declaració de nuclis zoològics i de determinació de les funcions transferides en matèria de protecció dels animals i de gossos considerats potencialment perillosos. Enllaç DOGC.
 • Decret 170/2002, de l’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Enllaç DOGC.
 • Decret 83/2002, del 5 de març, pel qual es regulen els requisits i les condicions per a la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment sancionador. Enllaç DOGC.
 • Decret 254/2000, del 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de sacrificar. Enllaç DOGC.
 • Decret 6/1999, del 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia. Enllaç DOGC.
 • Decret 328/1998, del 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia. Enllaç DOGC.
 • Decret 243/1994, del 13 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d’animals de companyia abandonats. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 28 de novembre del 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 5 de juliol del 1988, per la qual es regula el registre d’associacions de protecció i defensa dels animals. Enllaç DOGC.
 • Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. Enllaç DOGC.
 • Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Enllaç DOGC.
 • Resolució AAM/1061/2013, del 23 d’abril, per la qual es revisen les fases d’acord amb les quals s’han de corregir les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i es deixa sense efecte la Resolució AAM/1216/2012, d’11 de juny. Enllaç DOGC.
 • Acord GOV/112/2006, del 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). Enllaç DOGC.
 • Ordre AAM/29/2011, d’11 de febrer, per la qual es deixa sense efecte el règim de captura en viu d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals previst a l’Ordre de 21 de juliol de 1999. Enllaç DOGC.
 • Decret 254/2000, del 24 del juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de sacrificar. Enllaç DOGC.
 • Decret 214/1997, del 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques. Enllaç DOGC.
 • Llei 5/1995, del 21 de juny, de protcció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques. Enllaç DOGC. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 23 de juny del 1999, per la qual s’estableix el procediment per obtenir les autoritzacions per realitzar certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya. Enllaç DOGC.
 • Decret 235/1998, del 8 de setembre sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya.  Enllaç DOGC.
 • Decret 146/2003, de 10 de juny, de transferència de competències dela Generalitat de Catalunya al Consell General d’Aran en matèria de declaració de nuclis zoològics i de determinació de les funcions transferides en matèria de protecció dels animals i de gossos considerats potencialment perillosos. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 23 de desembre del 1991, d’establiment de mesures necessàries per al manteniment d’animals salvatges en captivitat. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya. Enllaç DOGC.
 • Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona. Enllaç DOGC.
 • Llei 28/2010, de 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós dela Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. Enllaç DOGC.
 • Decret 385/2000, del 5 de desembre, pel qual es limita l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 10 de juny del 1992 de regulació de l’anellat científic d’ocells. Enllaç DOGC. Enllaç DOGC.
 • Decret 83/2002, del 5 de març, pel qual es regulen els requisits i les condicions per a la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment sancionador. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 5 de juliol 1988, per la qual es regula el registre d’associacions de protecció i defensa dels animals. Enllaç DOGC.
 • Decret 148/1992, del 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 3 d’octubre del 1990 per la qual es regula la falconeria. Enllaç DOGC.
 • Ordre del 16 de juliol del 1990, per la qual es regulen el Registre de tallers de taxidermistes i altres qüestions relatives a la taxidèrmia. Enllaç DOGC.
 • Decret 170/2002, de l’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Enllaç DOGC.
 • Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Enllaç DOGC.
 • Llei 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Enllaç DOGC.
 • Ordre ARP/481/2005, del 21 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre ARP/427/2005, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció de la influença aviària. Enllaç DOGC.
 • Ordre ARP/427/2005, del 4 de novembre, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció de la influença aviària. Enllaç DOGC.
 • Decret 259/2004, de 13 d’abril, pel qual es declara espècie en perill d’extinció la gavina corsa i s’aproven els plans de recuperació de diverses espècies. Enllaç DOGC.
 • Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s’aprova el Pla de conservació de la llúdriga. Enllaç DOGC.
 • Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya. Enllaç DOGC.
 • Resolució ARP/3571/2002, de 30 de juliol, per la qual es dóna publicitat al Protocol signat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Departament de Medi Ambient, en relació amb l’exercici de les funcions en matèria d’utilització d’animals d’experimentació, d’identificació d’animals de companyia i de nuclis zoològics.
 • Resolució MAB/3275/2002, de 28 d’octubre. Contenciós contra l’Ordre de 3 d’octubre de 1990, del DARP dela Generalitat de Catalunya, declarant la nul·litat dels articles12 a 21, ambdós inclosos.
 • Resolució MAH/520/2004, de 27 de febrer, per la qual es fa públic l’Acord del Govern, de 3 de febrer de 2004, de delegació de competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a diversos ajuntaments.
 • Ordre JUS/1291/2010, del 13 de maig, per la qual s’aproven les normes per la preparació i remissió de motres objectes d’anàlisi per l’Institut de Toxicologia i Ciències Forenses.