REACH (Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de productes químics)

UNIÓ EUROPEA

  • Reglament UE 2017/1510, del30 d’agost del 2017 que modifica, pel que respecta a les substàncies CMR, els apèndixs de l’annex XVII del Reglament CE 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament UE 2016/26 de la Comissió, del 13 de gener del 2016, que modifica, pel que respecta als etoxilats de nonilfenol, l’annex XVII del Reglament CE 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament d’Execució UE 2016/9 de la Comissió, del 5 de gener del 2016, relatiu a la presentació conjunta i la posada en comú de dades de conformitat amb el Reglament CE 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (UE) 2015/1494 de la Comissió, del 4 de setembre del 2015, que modifica, pel que fa al benzè, l’annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre del 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles (CLP), i pel qual es modifiquen i es deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 440/2008 de la Comissió, del 30 de maig del 2008, pel qual s’estableixen mètodes d’assaig d’acord amb el Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 340/2008 de la Comissió, del 16 d’abril del 2008, relatiu a les taxes que s’han d’abonar a l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics d’acord amb el Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de desembre del 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament CEE 793/93 del Consell i el Reglament (CE) 1488/94 de la Comissió, així com la Directiva 76/769/CEE del Consell i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Llei 8/2010, del 31 de març, per la qual s’estableix el règim sancionador previst en els Reglaments (CE) relatius al registre, a l’avaluació, a l’autorització i a la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) i sobre la classificació, l’etiquetatge i l’envasament de substàncies i mescles (CLP), que el modifica. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 1237/2011, del 8 de setembre, pel qual s’estableix l’aplicació d’exempcions per raons de defensa, en matèria de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i mescles químiques, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de desembre del 2006, i en matèria de classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre del 2008. Enllaç BOE.