Normativa general

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament CE 1445/2005, del 5 de setembre del 2005, que defineix criteris d’avaluació de la qualitat apropiats i el contingut dels informes de qualitat de les estadístiques sobre residus a efectes del Reglament CE 2150/2002. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament CE 782/2005 del 24 de maig del 2005, sobre la determinació del format per a la transmissió de resultats d’estadístiques sobre residus. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament CE 2150/2002 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2002, relatiu a les estadístiques sobre residus. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre del 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 1999/31/CE del Consell, del 26 d’abril del 1999, relativa a l’abocament de residus. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 508/2007, del 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 952/1997, del 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, del 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant el Reial Decret 833/1988, del 20 de juliol. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 833/1988, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/86, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. Enllaç BOE.
 • Ordre TEC/852/2019, del 25 de juliol del 2019, per la que es determina quan els residus de producció de material polimèric utilitzats a la producció de film agrícola per a ensitjament, es consideren subproductes d’acord amb la Llei 22/2011, del 28 de juliol del 2011, de residus i terres contaminats. Enllaç BOE.
 • Ordre APM/397/2018, del 9 d’abril, per la qual es determina quan els retalls d’escuma de poliuretà utilitzades en la fabricació d’escuma composta, es consideren subproductes d’acord amb la Llei 22/2011, del 28 de juliol del 2011, de residus i terres contaminats. Enllaç BOE.
 • Ordre MAM/304/2002, del 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions d’avaluació i eliminació de residus i la llista europea de residus. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Decret Legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Enllaç DOGC.
 • Decret 399/1996, del 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret legislatiu 2/1991, del 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials. Enllaç DOGC.