Avaluació ambiental de plans i programes

UNIÓ EUROPEA

  • Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de maig del 2003, que estableix mesures per a la participació del públic en l’elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient i per la qual es modifiquen, amb relació a la participació del públic i l’accés a la justícia, les directives 85/337/CEE i 96/61/CE. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de juny del 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Enllaç BOE.

CATALANA

  • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Enllaç DOGC.
  • Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. Enllaç DOGC.