Residuals

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament (CE) 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de gener del 2006, relatiu a l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferències de contaminants i pel qual es modifiquen les Directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre del 2008, relativa a les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de la política d’aigües, per la qual es modifiquen i deroguen ulteriorment les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE i 86/280/CEE del Consell, i per la qual es modifica la Directiva 2000/60/CE. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre del 2000, que estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. (Directiva marc sobre l’aigua DMA). Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 91/676/CEE del Consell del 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries (Abans protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura, modificada per Rectificació DOUE L-92. 16 d’abril de 1993). Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 41/2010, del 29 de desembre, de protecció del medi marí. Enllaç BOE.
 • Llei 22/1988, del 28 de juliol, de costes. Enllaç BOE.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. Enllaç BOE.
 • Reial Decret-Llei 11/1995 del 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 79/2019, del 22 de febrer, pel qual es regula l’informe de compatibilitat i s’estableixen els criteris de compatibilitat amb les estratègies marines. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 817/2015, de l’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 876/2014, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 509/1996, del 15 de març, de desplegament del Reial Decret-Llei 11/1995, del 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 261/1996, del 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 258/1989, del 10 de març, pel qual s’estableix la normativa general sobre abocaments de substàncies perilloses des de terra al mar. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 849/1986, de l’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret 1/2001, del 20 de juliol (abans Reial Decret 849/1986, de l’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminars I, IV, V, VI, i VII de la Llei 29/1985). Enllaç BOE.
 • Ordre APM/130/2018, del 25 de gener, per la qual es determinen les especificacions tècniques per a l’enviament de la informació al Cens Nacional d’Abocaments. Enllaç BOE.
 • Ordre ARM/1312/2009, del 20 de maig, per la qual es regulen els sistemes per realitzar el control efectiu dels volums d’aigua utilitzats pels aprofitaments d’aigua del domini públic hidràulic, dels retorns a l’esmentat domini públic hidràulic i dels abocaments al mateix. Enllaç BOE.
 • Ordre del 13 de juliol del 1993 per la qual s’aprova la instrucció per al projecte de conduccions d’abocaments des de terra al mar. Enllaç BOE.
 • Ordre del 19 del desembre de 1989 per la qual es dicten normes per a la fixació en certs supòsits de valors intermedis i reduïts del coeficient K que determinen la càrrega contaminant del cànon d’abocament d’aigües residuals. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Decret 153/2019, del 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Enllaç DOGC.
 • Decret 476/2004, del 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Enllaç DOGC.
 • Decret 130/2003, del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. Enllaç DOGC.
 • Decret 119/2001, del 2 de maig, pel qual s’aproven mesures ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. Enllaç DOGC.
 • Decret 167/2000, del 2 de maig, de mesures excepcionals en matèria de fonts d’abastament públiques afectades per nitrats. Enllaç DOGC.
 • Decret 283/1998, del 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Enllaç DOGC.
 • Decret 83/1996, del 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals. Enllaç DOGC.