Distintius i certificacions: ecoproducte i ecoservei

UNIÓ EUROPEA

  • Reglament UE 2017/1505 de la Comissió, del 28 d’agost del 2017, pel que es modifiquen els annexos I, II i III del Reglament CE 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la UE. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Reial Decret 234/2013, del 5 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió Europea. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 239/2013, del 5 d’abril, pel qual s’estableixen les normes per a l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. Enllaç BOE.

CATALANA

  • Decret 115/1996, del 2 d’abril, de designació de l’organisme competent previst al Reglament CEE 1836/93, del Consell, de 29 de juny, relatiu a auditories mediambientals i determinació de les actuacions per a la designació de l’entitat d’acreditació de verificadors mediambientals. Enllaç DOGC.
  • Decret 316/1994, del 4 de novembre, sobre atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental per la Generalitat de Catalunya. Enllaç DOGC.
  • Decret 255/1992, del 13 d’octubre, relatiu als òrgans competents a Catalunya en matèria d’etiquetatge ecològic. Enllaç DOGC.
  • Ordre del 27 d’abril del 1995, de desenvolupament del Decret 255/1992, de 13 d’octubre, relatiu als òrgans competencials a Catalunya en matèria d’etiquetatge ecològic. Enllaç DOGC.