Informació ambiental, participació i sostenibilitat

INTERNACIONAL

 • Conveni sobre l’ accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient. Enllaç BOE.

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament (UE) 1293/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de desembre del 2013, relatiu a l’establiment d’un Programa de medi ambient i acció pel clima (LIFE) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 614/2007. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament CE 1367/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 6 de setembre del 2006, relatiu a l’aplicació, a les institucions i als organismes comunitaris, de les disposicions del Conveni d’Aarhus sobre l’accés a la informació, la participació del públic a la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de maig del 2003, que estableix mesures per a la participació del públic en l’elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient i per la qual es modifiquen, amb relació a la participació del públic i l’accés a la justícia, les directives 85/337/CEE i 96/61/CE. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2003/4/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 28 de gener del 2003, relativa a l’accés del públic a la informació mediambiental i per la qual es deroga la Directiva 90/313/CEE. Enllaç EUR-Lex.
 • Decisió 1386/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de novembre del 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins a 2020 «Viure bé, respectant els límits del nostre planeta». (VII Programa de Medi Ambient). Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Enllaç BOE.
 • Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. Enllaç BOE.
 • Ordre AAA/1601/2012, del 26 de juny, per la qual es dicten instruccions sobre l’aplicació en el Departament de la Llei 27/2006, del 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Enllaç DOGC.
 • Decret 401/2004, del 5 d’octubre, pel qual es regula la participació de les organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre vinculades a l’ecologia i a la protecció del medi ambient en les activitats i programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Enllaç DOGC.