Activitats extractives

UNIÓ EUROPEA

  • Directiva 2006/21/CE, del 15 de març de 2006, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives i per la qual es modifica la Directiva 2004/35/CE. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Llei 22/1973, del 21 de juliol, de Mines. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 975/2009, del 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres. Enllaç BOE.
  • Reial Decret 2857/1978, del 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General per al Règim de la Mineria. Enllaç BOE.

CATALANA

  • Llei 12/1981, del 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives. Enllaç DOGC.
  • Decret 202/1994, del 14 de juny, pel qual s’estableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als programes de restauració d’activitats extractives. Enllaç DOGC.
  • Decret 343/1983, del 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. Enllaç DOGC.
  • Ordre TES/421/2012, del 12 de desembre, per la qual s’estableixen les especificacions tècniques per a la revisió anual de l’import de les fiances de restauració de les activitats extractives. Enllaç DOGC.
  • Ordre del 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. Enllaç DOGC