Lumínica

UNIÓ EUROPEA

  • Reglament (UE) 1194/2012 de la Comissió, del 12 de desembre del 2012, pel qual s’aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic aplicables a les làmpades direccionals, a les làmpades LED i als seus equips. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 245/2009 de la Comissió, del 18 de març del 2009, pel qual s’aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per a làmpades fluorescents sense estabilitzadors integrats, per a làmpades de descàrrega d’alta intensitat i per a estabilitzadors i lluminàries que puguin funcionar amb les esmentades làmpades, i es deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlament Europeu i del Consell. Enllaç EUR-Lex.
  • Reglament (CE) 244/2009 de la Comissió, del 18 de març de 2009, pel qual s’aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits de disseny ecològic per a làmpades d’ús domèstic no direccionals. Enllaç EUR-Lex.
  • Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’octubre del 2009, per la qual s’instaura un marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

  • Reial Decret 1890/2008, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. Enllaç BOE.

CATALANA

  • Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Enllaç DOGC.
  • Decret 190/2015, del 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Enllaç DOGC.
  • Ordre MAH/566/2009, de l’11 de desembre, per la qual es regula i constitueix la Comissió de Prevenció de la Contaminació Lluminosa. Enllaç DOGC.