Tractament i gestió

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament CE 1420/1999 del Consell, del 29 d’abril del 1999, pel qual s’estableixen normes i procediments comuns aplicables als trasllats de certs tipus de residus a determinats països no membres de l’OCDE. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2006/21/CE, del 15 de març del 2006, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives i per la qual es modifica la Directiva 2004/35/CE. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Reial Decret 975/2009, del 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1481/2001, del 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. Enllaç BOE.
 • Ordre del 13 d’octubre de 1989 per la qual es determinen els mètodes de caracterització dels residus tòxics i perillosos. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. Enllaç DOGC.
 • Decret 197/2016, del 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. Enllaç DOGC.
 • Decret 198/2015, del 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres. Enllaç DOGC.
 • Decret 69/2009, del 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. Enllaç DOGC.
 • Decret 80/2002, del 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. Enllaç DOGC.
 • Decret 93/1999, del 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. Enllaç DOGC.
 • Decret 1/1997, del 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. Enllaç DOGC.
 • Decret 323/1994, del 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. Enllaç DOGC.
 • Ordre INT/322/2011, del 16 de novembre, de comunicació per mitjans telemàtics de les dades sobre el comerç del coure i del ferro per part dels establiments gestors d’aquests residus i de registre d’aquesta activitat. Enllaç DOGC.
 • Ordre MAB/401/2003, del 19 de setembre, per la qual s’aprova el procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. Enllaç DOGC.
 • Ordre MAB/329/2003, del 15 de juliol, per la qual s’aprova el procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d’inscripció en el Registre de productors de residus industrials de Catalunya. Enllaç DOGC.