Potables i de consum

UNIÓ EUROPEA

 • Directiva UE 2015/1787 de la Comissió, del 6 d’octubre del 2015, per la que es modifiquen els annexos II i III de la Directiva 98/83/CE del Consell, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2013/51/Euratom del Consell, del 22 d’octubre del 2013, per la que s’estableixen requisits per a la protecció sanitària de la població respecte a les substàncies radioactives a les aigües destinades al consum humà. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 98/83/CE del Consell, del 3 de novembre del 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 91/271/CEE del Consell del 21 de maig del 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Reial Decret 817/2015, de l”11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1799/2010, del 30 de desembre, pel que es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades per al consum humà. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1798/2010, del 30 de desembre, pel que es regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 140/2003, del 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 927/1988, del 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica en desplegament dels títols II i III de la Llei 29/1985 d’Aigües. Enllaç BOE.
 • Ordre DEF/2150/2013, de l’11 de novembre, pel qual es desplega, en l’àmbit del Ministeri de Defensa, l’aplicació del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer de 2003, per la qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Enllaç BOE.
 • Ordre SSI/304/2013, del 19 de febrer, sobre substàncies per al tractament de l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà. Enllaç BOE.
 • Ordre SCO/778/2009, del 17 de març, sobre mètodes alternatius per a l’anàlisi microbiològica de l’aigua de consum humana. Enllaç BOE.
 • Ordre SCO/1591/2005, del 30 de maig, sobre sistema d’informació nacional d’aigua de consum. Enllaç BOE.
 • Ordre de l’1 de juliol del 1987 per la qual s’aproven mètodes oficials d’anàlisis fisicoquímiques per a aigües potables de consum públic. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Ordre del 15 de desembre del 1983, per la qual es regula la distribució d’aigües potables de consum públic mitjançant contenidors, cubes i cisternes mòbils. Enllaç DOGC.