Planificació hidrològica

UNIÓ EUROPEA

 • Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre del 2008, relativa a les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de la política d’aigües, per la qual es modifiquen i deroguen ulteriorment les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE i 86/280/CEE del Consell, i per la qual es modifica la Directiva 2000/60/CE. Enllaç EUR-Lex.

 • Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre de 2000, que estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. (Directiva marc sobre l’aigua DMA). Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 10/2001, del 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. Enllaç BOE.

 • Llei 18/1981, de l’1 de juliol, sobre actuacions en matèria d’aigües a Tarragona. Enllaç BOE.

 • Reial Decret Legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. Enllaç BOE.

 • Reial Decret Llei 9/1998, del 28 d’agost, pel qual s’aproven i declaren d’interès general determinades obres hidràuliques. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 126/2018, del 9 de març, pel qual s’aprova el Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 1/2016, del 8 de gener, pel qual s’aprova la revisió dels Plans Hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Júcar, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 1366/2011, del 7 d’octubre, pel qual s’estableix la composició, estructura i funcionament del Consell de l’Aigua de la demarcació de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 1219/2011, del 5 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 907/2007, del 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 125/2007, del 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 1664/1998, del 24 de juliol, pel qual s’aproven els Plans Hidrològics de Conca. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 931/1989, del 21 de juliol, que constitueix l’Organisme de Conca Confederació Hidrològica de l’Ebre. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 927/1988, del 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica en desplegament dels títols II i III de la Llei 29/1985 d’Aigües. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 650/1987, del 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials dels Organismes de conca i dels plans hidrològics. Enllaç BOE.

 • Reial Decret 2646/1985, del 27 de desembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis de l’estat en matèria d’obres hidràuliques. Enllaç BOE.
 • Ordre TEC/1399/2018, del 28 de novembre del 2018, per la qual s’aprova la revisió dels plans especials de sequera corresponents a les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer; a la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Miño-Sil, Duero, el Tajo, Guadiana i Ebre; i a l’àmbit de competències de l’Estat de la part espanyola de la demarcació hidrogràfica del Cantàbric Oriental. Enllaç BOE.

 • Ordre TEC/921/2018, del 30 d’agost, per la qual es defineixen les línies que indiquen els límits cartogràfics principals dels àmbits territorials de les Confederacions Hidrogràfiques d’acord amb l’establert al Reial Decret 650/1987, del 8 de maig del 1987, pel qual es defineixen els àmbits territorials dels organismes de conca i dels plans hidrològics. Enllaç BOE.

 • Ordre ARM/2656/2008, del 10 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció de planificació hidrològica. Enllaç BOE.

 • Ordre ARM/2050/2008, del 27 de juny, per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació del Reial Decret-Llei 9/2007, del 5 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera a determinades conques hidrogràfiques. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Decret Llei 4/2018, del 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. Enllaç DOGC.

 • Decret 1/2017, del 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. Enllaç DOGC.

 • Decret 31/2009, del 24 de febrer, pel qual es delimita l’àmbit territorial del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya i es modifica el Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, del 10 d’octubre. Enllaç DOGC.

 • Decret 5/2009, del 13 de gener, pel qual es deroga el Decret 84/2007, del 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització de recursos hídrics. Enllaç DOGC.

 • Decret 380/2006, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica. Enllaç DOGC.

 • Decret 22/2002, del 22 de gener, d’establiment i millora de les mesures per a la gestió dels recursos hídrics. Enllaç DOGC.

 • Decret 168/2000, del 2 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hidràulics. Enllaç DOGC.

 • Ordre TES/341/2013, del 16 de desembre, per la qual es crea i s’organitza el Registre de Seguretat de Preses i Embassaments de Catalunya. Enllaç DOGC.