Normativa general

INTERNACIONAL

 • Protocol sobre registres d’emissions i transferències de contaminants. Enllaç BOE.
 • Conveni d’Estocolm sobre contaminants orgànics persistents. Enllaç BOE.
 • Protocol del Conveni del 1979 sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera en gran distància per lluitar contra l’acidificació, l’eutrofització i l’ozó troposfèric. Enllaç BOE.
 • Protocol del Conveni del 1979 sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància provocada per contaminants orgànics persistents. Enllaç BOE.
 • Protocol del Conveni del 1979 sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera en gran distància en matèria de metalls pesants. Enllaç BOE.
 • Protocol del Conveni del 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera en gran distància, relatiu a noves reduccions de les emissions de sofre. Enllaç BOE.
 • Protocol al Conveni del 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera en gran distància, relatiu a la lluita contra emissions d’òxids de nitrogen o els seus fluxos transfronterers. Enllaç BOE.
 • Conveni sobre els efectes transfronterers dels accidents industrials. Enllaç BOE.
 • Protocol del Conveni del 1979 sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera en gran distància, relatiu al finançament a llarg termini el programa de cooperació per a la vigilància contínua i l’avaluació del transport en gran distància de contaminants atmosfèrics a Europa (EMEP). Enllaç BOE.
 • Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància – Resolució sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància. Enllaç BOE.

UNIÓ EUROPEA

 • Reglament UE 2019/1021 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de juny del 2019, sobre contaminants orgànics persistents. Enllaç EUR-Lex.
 • Reglament (CE) 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de gener del 2006, relatiu a l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferències de contaminants i pel qual es modifiquen les Directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva UE 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de desembre del 2016, relativa a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, per la que es modifica la Directiva 2003/35/CE i es deroga la Directiva 2001/81/CE. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva UE 2015/2193 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2015, sobre la limitació de les emissions a l’ atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2009/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’octubre del 2009, relativa a la recuperació de vapors de gasolina de la fase II durant el proveïment dels vehicles de motor a les estacions de servei. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig del 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril del 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) degudes a l’ús de dissolvents orgànics a determinades pintures i vernissos i als productes de renovació de l’acabat de vehicles, per la qual es modifica la Directiva 1999/13/CE. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de desembre del 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics en l’aire ambient. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 2001/81/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2001, sobre sostres nacionals d’emissió de determinats contaminants atmosfèrics. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 94/63/CE del Parlament Europeu i Consell, del 20 de desembre del 1994, sobre el control d’emissions de compostos orgànics volàtils (COV) resultants de l’emmagatzemament i distribució de gasolina des de les terminals a les estacions de servei. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 87/217/CEE del Consell, del 19 de març del 1987, sobre la prevenció i la reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Enllaç EUR-Lex.
 • Directiva 75/324/CEE del Consell, del 20 de maig del 1975, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre els generadors aerosols. Enllaç EUR-Lex.

ESTATAL

 • Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 818/2018, del 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1042/2017, del 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel que s’actualitza l’annex IV de la Llei 34/2007, del 15 de novembre del 2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 455/2012, del 5 de març, pel qual s’estableixen les mesures destinades a reduir la quantitat de vapors de gasolina emesos a l’atmosfera durant el proveïment dels vehicles de motor a les estacions de servei. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 102/2011, del 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 100/2011, del 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 508/2007, del 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 227/2006, del 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l’acabat de vehicles. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 430/2004, del 12 de març, pel qual s’estableixen noves normes sobre limitació d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió, i es fixen determinades condicions per al control de les emissions a l’atmosfera de les refineries de petroli. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 117/2003, del 31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents en determinades activitats. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1437/2002, del 27 de desembre, pel qual s’adeqüen les cisternes de gasolina al Reial decret 2102/1996, del 20 de setembre, sobre control d’emissions de compostos orgànics volàtils (COV). Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1066/2001, del 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d’emissions radioelèctriques. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 2102/1996, del 20 de setembre, sobre el control d’emissions de compostos orgànics volàtils (COV) que deriven de l’emmagatzematge i la distribució de gasolina de les terminals a les estacions de servei. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 108/1991, de l’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Enllaç BOE.
 • Ordre TEC/351/2019, del 18 de març, per la qual s’aprova l’Índex Nacional de Qualitat de l’Aire. Enllaç BOE.
 • Ordre TEC/1171/2018, del 29 d’octubre de 2018, per la qual es regula la informació, el control, el seguiment i l’avaluació de les grans instal·lacions de combustió (GIC). Enllaç BOE.
 • Ordre PRE/77/2008, del 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de Ministres que aprova el Pla nacional de reducció d’emissions de les grans instal·lacions de combustió existents. Enllaç BOE.
 • Ordre MAM/1444/2006, del 9 de maig, per la qual es designa la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient com a Autoritat Nacional del Sistema d’Inventari Nacional d’Emissions Contaminants a l’Atmosfera. Enllaç BOE.
 • Ordre del 10 d’agost del 1976 per la qual s’estableixen les normes tècniques per a l’anàlisi i la valoració dels contaminants de naturalesa química presents en l’atmosfera. Enllaç BOE.
 • Decret 833/1975, del 6 de febrer, pel qual es desplega la Llei 38/1972, del 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. Enllaç DOGC.
 • Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. Enllaç DOGC.
 • Decret 150/2019, del 3 de juliol, d’atribució de competències sancionadores derivades de l’aplicació de la normativa bàsica estatal en matèria de medi ambient. Enllaç DOGC.
 • Decret 248/2018, del 20 de novembre, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. Enllaç DOGC.
 • Decret 139/2018, del 3 de juliol, sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera. Enllaç DOGC.
 • Decret 178/2015, del 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. Enllaç DOGC.
 • Decret 203/2009, del 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, del 10 de juliol. Enllaç DOGC.
 • Decret 152/2007, del 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, del 23 de maig. Enllaç DOGC.
 • Decret 226/2006, del 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. Enllaç DOGC.
 • Decret 80/2002, del 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. Enllaç DOGC.
 • Decret 319/1998, del 15 de desembre, sobre límits d’emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració. Enllaç DOGC.
 • Decret 22/1998, del 4 de febrer, sobre límits d’emissió a l’atmosfera per a instal·lacions de torrada i torrefacció de cafè. Enllaç DOGC.
 • Decret 199/1995, del 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica. Enllaç DOGC.
 • Decret 323/1994, del 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. Enllaç DOGC.
 • Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. Enllaç DOGC
 • Ordre VEH/6/2018, del 30 de gener, per la qual s’aprova el model d’autoliquidació 990, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 30, de 2 de febrer).  Enllaç DOGC.