Maig 26

People’s Climate Case

El People’s Climate Case és un cas recent de litigació climàtica que actualment es troba pendent de resolució definitiva davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Així com en el cas Urgenda vs Països Baixos, es promou per particulars contra normativa en matèria de canvi climàtic, però en aquesta ocasió, i per primera vegada,.

Març 3

Delictes contra el medi ambient al Codi Penal

L’ésser humà s’afavoreix del seu entorn sense tenir en compte la repercussió que exerceix sobre aquest, causant sovint danys irreparables o greus perjudicis que afecten al medi, però també a nosaltres. Per aquest motiu, s’adverteix reiteradament dels problemes que el medi ambient pateix com a conseqüència d’accions provocades per les persones. És en aquest context.

Desembre 5

La Xarxa Natura 2000

Què és? La Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea on s’inclouen espais dins el territori de la Unió Europea que, degut a la seva importància ambiental, han de rebre una protecció legal superior. La finalitat és assegurar la seva supervivència a llarg termini, tant del tipus d’hàbitat com de les espècies que les.

Novembre 15

Resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la comercialització de productes amb soja modificada genèticament

El màxim tribunal ha dictat sentència desestimant el recurs de cassació presentat en el marc de l’assumpte C-82/17P, que pretenia anul·lar la sentencia anterior del Tribunal General de la Unió Europea, de 15 de desembre de 2016. A data de 12 de setembre de 2019, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va emetre.

Abril 14

Canvis i reduccions introduïts per la Unió Europea en matèria d’emissions de gasos contaminants a l’atmosfera

El passat 19 de juny de 2018 el diari oficial de la Unió Europea va publicar els dos nous reglaments aprovats pel Parlament europeu i el Consell, en matèria d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest Acord, que comporta la redacció de dos nous reglaments per a la protecció de l’atmosfera, s’aprovà sota l’execució dels compromisos.

Juny 28

Resolució del Conveni d’Aarhus de Nacions Unides sobre incompliments de la Generalitat de Catalunya sobre accés a la informació ambiental per una cimentera

Nacions Unides declara il•legal l’autorització de la Generalitat de Catalunya per incinerar residus urbans i fangs de depuradora a la cimentera d’UNILAND a Santa Margarida i els Monjos La resolució del Comitè de Compliment del Conveni d’Aarhus de Nacions Unides de 19 de juny de 2017 (ACCC/C/2014/99) ha declarat diversos incompliments del Conveni sobre l’accés.