Normativa

ESTATAL

 • Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Enllaç BOE.
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1169/1978, de 2 de maig, sobre Creació de Societats Urbanístiques per l’Estat, els Organismes Autònoms i les Corporacions Locals, d’acord amb l’article 115 de la Llei del Sòl. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el Règim del sòl i Ordenació Urbana. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Disciplina Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana. Enllaç BOE.
 • Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre l’Inscripció en el Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística. Enllaç BOE.

CATALANA

 • Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial. Enllaç DOGC.
 • Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre Centres Recreatius Turístics. Enllaç DOGC.
 • Llei 2/2004, de 4 de juny, de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una atenció especial. Enllaç DOGC.
 • Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge. Enllaç DOGC.
 • Llei 3/2009, de 10 de març, de Regularització i Millora d’Urbanitzacions amb Dèficits Urbanístics. Enllaç DOGC.
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. Enllaç DOGC.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Enllaç DOGC.
 • Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Enllaç DOGC.
 • Decret 196/2001, de 10 de juliol, pel qual es determina el procediment de designació dels alcaldes a les comissions d’Urbanisme de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Enllaç DOGC.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. Enllaç DOGC.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Enllaç DOGC.
 • Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. Enllaç DOGC.
 • Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d’ Urbanisme respecte al dret de reallotjament. Enllaç DOGC.
 • Decret 219/2019, de 22 d’octubre, de creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. Enllaç DOGC.
 • Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’ àmbit de planificació territorial del Penedès. Enllaç DOGC.
 • Decret 161/2016, de 2 de febrer, pel qual es modifica l’article 9 del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. Enllaç DOGC.
 • Decret 31/2015, de 3 de març, sobre la declaració de la implantació d’equipaments penitenciaris en el territori de Catalunya i les mesures de compensació als ajuntaments en el terme municipal que s’implanten. Enllaç DOGC.
 • Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran. Enllaç DOGC.
 • Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. Enllaç DOGC.
 • Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Enllaç DOGC.
 • Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre de 2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. Enllaç DOGC.
 • Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. Enllaç DOGC.
 • Ordre Tes/195/2019, de 29 d’octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. Enllaç DOGC.
 • Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya. Enllaç DOGC.