Publicat el Deixa un comentari

Els canvis introduïts per la nova Llei de Procediment Administratiu respecte de les persones jurídiques

El dia 3 d’octubre de 2016 van entrar en vigor la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que succeeixen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJAPPAC).

Continua la lectura de Els canvis introduïts per la nova Llei de Procediment Administratiu respecte de les persones jurídiques

Publicat el Deixa un comentari

Comentaris sobre el Reglament de la Llei de costes

El Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, va aprovar el Reglament General de Costes. La nova Llei de costes de 2013 que va modificar la de 1988 ha canviat substancialment la regulació del litoral, de forma que ha esdevingut més flexible i tolerant amb la seva transformació. La STC de 5 de novembre de 2015 ha anul·lat alguns dels preceptes d’aquesta Llei, tot corregint part dels elements ambientals més desfavorables.

Continua la lectura de Comentaris sobre el Reglament de la Llei de costes

Publicat el Deixa un comentari

Canvis en els delictes ambientals del Codi Penal des de juliol 2015

El primer de juliol de 2015 va entrar en vigor el Codi Penal profundament revisat. En temes ambientals també ha patit una severa reforma que no és del tot dolenta, atès que en algun cas es corregeix alguna mancança de la versió anterior. Nogensmenys, s’abaixen les penes als delictes més clàssics: el “delicte ecològic” de l’art. 325 té menys pena, així com el de flora (332) y fauna protegida (334). Ja no són delictes de fauna o flora “amenaçada”, sinó “protegida”, cosa que amplia l’espectre de possibles conductes punibles, i justificaria la dulcificació de les penes.

Continua la lectura de Canvis en els delictes ambientals del Codi Penal des de juliol 2015

Publicat el Deixa un comentari

Responsabilitat penal de directius d’associacions

Les associacions són persones jurídiques sense ànim de lucre. La norma bàsica és la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, en desenvolupament de l’article 22 de la Constitució espanyola de 1978, que afecta totes les entitats ja siguin d’àmbit estatal o autonòmic.. Continua la lectura de Responsabilitat penal de directius d’associacions